ระเบียบปฏิบัติในการขอออก / ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

ระเบียบปฏิบัติในการขอออก / ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศนั้น หนังสือเดินทางไทยนอกจากจะเป็นเอกสารที่ใช้ในการเดินทางแล้ว ยังเป็นหลักฐานสำคัญประการหนึ่งที่อาจใช้แสดงตัวท่านเป็นคนไทย ทั้งยังเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องต่างๆ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่น การแจ้งการเกิดให้บุตร การสมรส การหย่า การขอรับรองเอกสารต่างๆ เป็นต้น รวมทั้ง การมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมต่างๆ

ในประเทศไทย หนังสือเดินทางจึงควรมีอายุใช้ได้อยู่เสมอแม้ท่านยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เดินทางก็ตาม ควรนำไปต่ออายุทุกครั้งที่หมดหรือใกล้หมดอายุ (มีอายุใช้ได้อีกไม่เกิน 6 เดือน)

ปัจจุบันคำร้องขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่นั้น เมื่อคนไทยได้เขียนคำร้องขอ หรือ ต่อ หนังสือเดินทางต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำร้องดังกล่าวไปผลิตเล่มที่กองหนังสือเดินทาง  กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ โดยใช้เวลานับแต่ยื่นคำร้องจนกระทั่งได้รับเล่มจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลาประมาณ 6 สัปดาห์  สำหรับการต่ออายุหนังสือเดินทางลงในเล่มเดิม ยังคงกระทำที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยกระทำได้ในกรณีที่เป็นหนังสือเดินทางแบบใหม่ ขนาดเล็กและมีอายุใช้งานยังไม่ถึง 10 ปี

เอกสาร / หลักฐานที่จะต้องยื่น
1. แบบคำร้องนิติกรณ์ขอออกหรือขอต่อหนังสือเดินทาง
2. คำร้องขอออกหรือขอต่ออายุหนังสือหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ
3. หนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (เล่มหลังสุด) สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมหน้าที่มีการแก้ไขนามสกุล
4. เอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

กรณีต่ออายุหนังสือเดินทาง
- บัตรประจำตัวประชาชน  
- รูปถ่าย 2 รูป                              
- ทะเบียนบ้านไทย   
- ทะเบียนสมรส    
- ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ   

กรณีขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
- บัตรประจำตัวประชาชน
- รูปถ่าย 4 รูป
- ทะเบียนบ้านไทย   
- ทะเบียนสมรส  (หากมี)  
- ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ
-  ค่าซูมรูปถ่าย 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ

กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
- สูติบัตร
- ทะเบียนบ้านไทยของผู้เยาว์และบิดา มารดา
- หนังสือเดินทางบิดา มารดา
- ทะเบียนสมรสบิดา มารดา
- บัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา
- ลายมือชื่อบิดา มารดาให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเดินทาง เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด ภูมิลำเนา ฯลฯ ผู้ร้องจะต้องกรอกคำร้องขอนิติกรณ์ 2 ฉบับ และยื่นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
- กรณีสตรีขอแก้ไขนามสกุลเพราะการสมรส การหย่า หรือการเสียชีวิตของสามี โดยใช้เอกสารที่ออกโดยทางการอิรักและจอร์แดน จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยยื่นให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเอกสารดังกล่าวด้วย เพราะคำแปลดังกล่าวจะต้องใช้ในการแก้ไขทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนต่อไป (กรณีสามีเป็นคนไทย ภรรยาจะต้องนำมรณะบัตรที่ออกโดยทางการอิรัก หรือ จอร์แดน ไปแจ้งการเสียชีวิตต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อออกมรณะบัตรไทยด้วย)

อัตราค่าธรรมเนียม
-  ค่าธรรมเนียมการขอออก/ ขอต่อ หนังสือเดินทาง จำนวน 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าซูมรูปถ่าย เพื่อพิมพ์ลงในหนังสือเดินทาง (กรณีขอออกหนังสือเดินทางใหม่) จำนวน 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ชำระด้วยเงินสด
-  ผู้ประสงค์ขอเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้อยู่ ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ และ ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ

วิธีกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
- กรอกข้อความเป็นภาษาไทย และลงลายมือชื่อในคำร้องให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า ด้วย ปากกา
- ลงลายมือชื่อในคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กรณีที่ลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย ด้วยหมึกสีน้ำเงินแทน

หน้า 1 คำร้องขอออก/ขอต่อหนังสือเดินทาง
- กรอกรายละเอียดในคำร้องให้ถูกต้องและครบถ้วน หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแตกต่างไปจากที่ระบุในหนังสือเดินทาง จะต้องดำเนินการขอแก้ไขก่อน
- บุคคลใกล้ชิดที่อ้างอิงได้ หมายถึง บุคคลที่อยู่ในประเทศไทย 2 ราย
- ลงลายมือชื่อ (เป็นลายเซ็นต์) ในช่องมุมขวาด้านบนทั้ง 2 ช่อง
- ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่าง (หากลงไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายแทน)

หน้าที่ 2 สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
- กรอกที่อยู่ในต่างประเทศ
- กรณีผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอออก/ต่ออายุ หนังสือเดินทาง) เป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจให้ความยินยอมตามกฎหมาย ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในช่อง "ผู้ให้ความยินยอม” ด้วย (สำหรับผู้เยาว์ ผู้ให้ความยินยอมกรณีทั่วไปได้แก่ บิดา มารดา)Royal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org

طراحی پرتال|طراحی پورتالPortal design