ระเบียบการจดทะเบียนสมรส

ระเบียบการจดทะเบียนสมรส

 1. ผู้ร้องขอจดทะเบียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้อง เป็น บุคคลสัญชาติไทย
 2. ผู้ร้องทั้งสองฝ่ายมาขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง                              (ไม่สามารถจดทะเบียนทางไปรษณีย์ได้)
 3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจดทะเบียนสมรส
  มีดังนี้
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้การได้อยู่ของฝ่ายชายและ/หรือฝ่ายหญิง, พร้อมสำเนา 3 ชุด
  - ทะเบียนบ้านไทย
  - ทะเบียนหย่า (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนแต่ได้หย่าขาดแล้ว
  - ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยน), พร้อมสำเนา 3 ชุด
 4. ภายหลังการจดทะเบียนสมรสฝ่ายหญิงต้องเปลี่ยนนามสกุลในเอกสารไทย เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน


Address: No.3,Esteghlal Alley,Baharestan St.,
Tel : +98-21-77531433 , +98-21-77537708
Fax : -98-21-77532022
E-mail: info @thaiembassy-tehran.org,thaiconsoultehran@gmail.com
Working hour:Sunday to wednesday 8:30 - 16:30
Page view:238
Online Visitors:6
Disclaimer