ระเบียบการจดทะเบียนสมรส

ระเบียบการจดทะเบียนสมรส

  1. ผู้ร้องขอจดทะเบียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้อง เป็น บุคคลสัญชาติไทย
  2. ผู้ร้องทั้งสองฝ่ายมาขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง                              (ไม่สามารถจดทะเบียนทางไปรษณีย์ได้)
  3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจดทะเบียนสมรส
    มีดังนี้
    - บัตรประจำตัวประชาชน
    - หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้การได้อยู่ของฝ่ายชายและ/หรือฝ่ายหญิง, พร้อมสำเนา 3 ชุด
    - ทะเบียนบ้านไทย
    - ทะเบียนหย่า (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนแต่ได้หย่าขาดแล้ว
    - ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยน), พร้อมสำเนา 3 ชุด
  4. ภายหลังการจดทะเบียนสมรสฝ่ายหญิงต้องเปลี่ยนนามสกุลในเอกสารไทย เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน


Royal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org