ระเบียบการจดทะเบียนหย่า

 1. สามีและภรรยามาจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯด้วยตนเอง ไม่สามารถจดทะเบียนหย่าทางไปรษณีย์ได้
 2. เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจดทะเบียนหย่า มีดังนี้
   -  บัตรประจำตัวประชาชน
   -  ใบสมรส ฉบับจริง 2 ฉบับ
   - หนังสือเดินทางซึ่งยังมีอายุใช้การได้อยู่ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง, พร้อมสำเนา 3 ชุด
   - ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 3 ชุด
   - ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยน), พร้อมสำเนา 3 ชุด
 3. ภายหลังการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงต้องเปลี่ยนนามสกุลในเอกสารไทย เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน


Address: No.3,Esteghlal Alley,Baharestan St.,
Tel : +98-21-77531433 , +98-21-77537708
Fax : -98-21-77532022
E-mail: info @thaiembassy-tehran.org,thaiconsoultehran@gmail.com
Working hour:Sunday to wednesday 8:30 - 16:30
Page view:142
Online Visitors:1
Disclaimer