ระเบียบการจดทะเบียนหย่า

 1. สามีและภรรยามาจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯด้วยตนเอง ไม่สามารถจดทะเบียนหย่าทางไปรษณีย์ได้
 2. เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจดทะเบียนหย่า มีดังนี้
   -  บัตรประจำตัวประชาชน
   -  ใบสมรส ฉบับจริง 2 ฉบับ
   - หนังสือเดินทางซึ่งยังมีอายุใช้การได้อยู่ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง, พร้อมสำเนา 3 ชุด
   - ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 3 ชุด
   - ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยน), พร้อมสำเนา 3 ชุด
 3. ภายหลังการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงต้องเปลี่ยนนามสกุลในเอกสารไทย เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน


Royal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org

طراحی پرتال|طراحی پورتالPortal design