การขอใบมรณะบัตร

การขอใบมรณะบัตร

กรณีผู้แจ้งยื่น โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้, พร้อมสำเนา 3 ชุด, มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ
- หนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เสียชีวิต (ต้นฉบับ)
- ใบมรณะบัตรซึ่งออกโดยทางการอิรัก หรือ จอร์แดน (ต้นฉบับ)
- หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวซึ่งยังมีอายุใช้การได้ของผู้แจ้งขอใบมรณบัตร (ต้นฉบับ)
- คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร (มีแบบฟอร์มไว้บริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
- รายละเอียดที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทยRoyal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org

طراحی پرتال|طراحی پورتالPortal design