การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
 - หนังสือรับรองจากทางสถานศึกษาระบุ ชื่อ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันเริ่มต้นการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา พร้อมคำแปล
 - หนังสือเดินทางไทยมีอายุใช้งาน พร้อมสำเนา 2 ชุด
 - คำร้องนิติกรณ์ (มีแบบฟอร์มไว้บริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ )
 - ค่าธรรมเนียม  5 ดอลลาร์สหรัฐฯRoyal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org

طراحی پرتال|طراحی پورتالPortal design