การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
 - หนังสือรับรองจากทางสถานศึกษาระบุ ชื่อ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันเริ่มต้นการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา พร้อมคำแปล
 - หนังสือเดินทางไทยมีอายุใช้งาน พร้อมสำเนา 2 ชุด
 - คำร้องนิติกรณ์ (มีแบบฟอร์มไว้บริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ )
 - ค่าธรรมเนียม  5 ดอลลาร์สหรัฐฯAddress: No.4,Esteghlal Alley,Baharestan St.,
Tel : +98-21-77531433 , +98-21-77537708
Fax : -98-21-77532022
E-mail: info @thaiembassy-tehran.org
Working hour:saturday to wednesday 8:30 - 16:30
Page view:72
Online Visitors:10
Disclaimer