การรับรองเอกสารต่างประเทศ

การรับรองเอกสารต่างประเทศ

    - ยื่นด้วยตนเอง
    - เอกสารจะต้องผ่านการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอิรักหรือจอร์แดน
    - สำเนาของเอกสารต่างๆ จำนวน 1 ชุด
    - ค่าธรรมเนียมจำนวน  5 ดอลลาร์สหรัฐฯRoyal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org

طراحی پرتال|طراحی پورتالPortal design