ระเบียบการแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทย

ระเบียบการแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทย

   โปรดนำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 2 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ
   - ใบแจ้งเกิดเด็ก พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอิรัก หรือจอร์แดน
   - ใบสำคัญการสมรสของบิดาและมารดา
   - บัตรประจำตัวประชาชนไทยและหนังสือเดินทางของบิดาและมารดาที่ยังมีอายุใช้งานอยู่
   - สำเนาทะเบียนบ้านไทย
   - ใบแจ้งเกิด ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว มีแบบฟอร์มไว้บริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
   - ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีบิดา มารดา หรือเด็กเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลRoyal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org

طراحی پرتال|طراحی پورتالPortal design