หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง โดยการนำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่ต่ออายุและหน้าที่มีการแก้ไขนามสกุลอย่างละ 2 ชุด
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด
- ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด
- ทะเบียนสมรส  พร้อมสำเนา 2 ชุด
- ชื่อ นามสกุล พร้อมที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจRoyal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org

طراحی پرتال|طراحی پورتالPortal design