หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง โดยการนำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่ต่ออายุและหน้าที่มีการแก้ไขนามสกุลอย่างละ 2 ชุด
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด
- ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด
- ทะเบียนสมรส  พร้อมสำเนา 2 ชุด
- ชื่อ นามสกุล พร้อมที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจAddress: No.3,Esteghlal Alley,Baharestan St.,
Tel : +98-21-77531433 , +98-21-77537708
Fax : -98-21-77532022
E-mail: info @thaiembassy-tehran.org,thaiconsoultehran@gmail.com
Working hour:Sunday to wednesday 8:30 - 16:30
Page view:1,123
Online Visitors:6
Disclaimer