مقررات درخواست ویزای کاری جهت کار در تایلندطبق قوانین تایلند، افراد خارجی که مایل به کار در این کشور می باشند، می بایست درخواست ویزای غیر مهاجرتی نوع ب (یک بار ورود) با اعتبار سه ماهه از سفارت نمایند. متقاضی با داشتن ویزای مذکور می تواند جهت درخواست مجوز کار مناسب  و تمدید اقامت از مقامات تایلندی ذیربط نمایند. این اقدام جهت جلوگیری از ورود افراد خارجی که قصد ورود به تایلند جهت کار ، بدون مجوز کار و نپرداختن مالیات و عوارض را دارند، صورت گرفته است.

 تلاش جهت اخذ ویزای غیر مهاجرتی نوع ب چندبار ورود با اعتبار یک سال برای خارجی های شاغل در تایلند که بتوانند با ویزای مربوطه هر سه ماه از تایلند خارج شوند، غیرقانونی و برخلاف مقررات می باشد.


دسترسی سریع